نسخه آرشیو پخش آرشیو

دستاورد آرشیو برنامه ای

شنبه 28 دی 1398 ساعت: 21:00 | مدت: 55 دقیقه

دستاوردهای بخش كشاورزی، موانع و مسائل این بخش
با حضور احمدی(تهیه كننده)، انیسی(كارشناس مجری)، دكتر اسماعیل كرمی دهكردی(مدیركل دفتر ترویج و دانش موسسه آموزش و ترویج)، خانم مهندس الهام ورزندیان(تولید كننده ماهی های زینتی)، مهندس حسین اصغری(مدیركل دفتر محصولات جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزی)، كمال پیشگاهی(تولیدكننده نمونه گندم از استان البرز) و ارتباط تلفنی با دكتر محمد مهدی قاسمی(رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان فارس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو