نسخه آرشیو پخش آرشیو

روزنه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت: 09:30 | مدت: 25 دقیقه

فضاهای شهری سلامت محور
با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، حدادی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم سوگند ایرانمنش(كارشناس علمی بخش علم و زندگی)، خانم فاطمه حسن پور(كارشناس بخش تجربه جهانی)، خانم دكتر زهرا صدراعظم نوری(رئیس كمیسیون سلامت و محیط زیست خدمات شهری شورای شهر تهران) و خانم فاطمه مقصودی(كارشناس خبری بازارچه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو