نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 53 دقیقه

جایگاه و نقش دین در تحكیم خانواده
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(آیتم ساز)، خانم كاظمی(گزارشگر و نویسنده)، سید امیر یوسف فخار(آیتم ساز)، دكتر رضا شاه محمدی(استاد دانشگاه) و دكتر حسین حجت پناه(استاد دانشگاه)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو