نسخه آرشیو پخش آرشیو

زمین 360 درجه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 55 دقیقه

آتش سوزی جنگلها
با حضور حسینی ارجمند(تهیه كننده)، مباركی(كارشناس مجری)، دكتر هادی كیادلیری(عضو هیئت علمی و مدیر گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم و تحقیقات)، مهندس مهرداد اكبریان(كارشناس ارشد مهندسی آمایش سرزمین و مسئول فنی و برنامه ریزی یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و ارتباط تلفنی با مهندس محمدباقر هنرور(مدیركل ستاد بحران استان آذربایجان شرقی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو