نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 53 دقیقه

نقش مادری در ایجاد و تقویت عواطف مثبت و پرهیز و كنترل عواطف منفی
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(آیتم ساز)، خانم كاظمی(گزارشگر و نویسنده)، سید امیر یوسف فخار(آیتم ساز) و خانم زهرا آشتیانی(دبیر فراكسیون خانواده مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو