نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

موافقت‌نامه پاریس، كنوانسیون چارچوب‌های سازمان ملل متحد درخصوص تغییرات آب و هوائی و اقلیمی، بررسی منافع و مضار ملی امضاء این موافقت‌نامه
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر یوسف قویدل رحیمی(دانشیار آب و هواشناسی در دانشگاه تربیت مدرس)، دكتر مهدی پیری(دكترای حقوق بین الملل انرژی و عضو هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر مجید عباسپور(استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو