نسخه آرشیو پخش آرشیو

قند پارسی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 خرداد 1399 ساعت: 05:45 | مدت: 15 دقیقه

طنز فرهنگی و اجتماعی\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو