نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایرانشهر- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

شنبه 24 خرداد 1399 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

مقدمه چینی- اذان: 20:42، موذن: استاد كریم منصوری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو