نسخه آرشیو پخش آرشیو

طنز، مهمان، قیچی آرشیو برنامه ای

جمعه 2 خرداد 1399 ساعت: 15:30 | مدت: 15 دقیقه

مصاحبه با افراد مشهور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو