نسخه آرشیو پخش آرشیو

سفره خانه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 5 تیر 1399 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

نقالی و شاهنامه خوانی؛ چگونگی آغاز سرایش شاهنامه و نقش دقیقی طوسی در سرایش شاهنامه
محمدرضا معجونی و یاسر موحد(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو