نسخه آرشیو پخش آرشیو

سفره خانه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

نقالی و شاهنامه خوانی؛ نقالی داستان پادشاهی هوشنگ با مرشد مهدی چایانی
یاسر موحد(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو