نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت: 12:15 | مدت: 25 دقیقه

نقش نانو الیاف در تولید پوشاك با كیفیت و كمك به صنعت نساجی\r\n\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو