نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 20 آبان 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

هوش و عوامل محیطی
با حضور دكتر صابر عبدالملكی(دكترای برنامه ریزی درسی) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو