نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

احتباس و استفراغ_ پاسخ به سوالات بیماری كرونا \r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو