نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت

پرسش و پاسخ موضوعات كرونایی \r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو