نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 18 آذر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

كودكان با هوش بدنی (جنبشی) چه ویژگی‌هایی دارند؟
با حضور دكتر صابر عبدالملكی(دكترای برنامه ریزی درسی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو