نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرزانگان فرهنگ آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 آذر 1399 ساعت: 19:30 | مدت: 30 دقیقه

پاسداشت مفاخر علمی و فرهنگی ایران زمین؛ استاد حسن كسایی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو