نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانواده ای به نام ایران آرشیو برنامه ای

شنبه 18 بهمن 1399 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

مرور سهم شهرهای مختلف ایران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران- نقش شهر ها در انقلاب(شهر یزد)\r\n\r\n\r\n
آقای مرتضی میردار(معاون تاریخ شفاهی مركز اسناد انقلاب اسلامی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو