نسخه آرشیو پخش آرشیو

دیده بان آرشیو برنامه ای

جمعه 15 اسفند 1399 ساعت: 20:05 | مدت: 25 دقیقه

اقتصادی مناظره ی شفاف و صریح اقتصادی
با حضور كارشناسان و مسئولین

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو