نسخه آرشیو پخش آرشیو

هزار و چهارصد منهای یك آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 4 فروردین 1400 ساعت: 06:45 | مدت: 15 دقیقه

مروری طنز آلود بر رخدادهای سال كرونایی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو