نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش ایران سواركاری و چوگان(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو