نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه پله پله آرشیو برنامه ای

یکشنبه 2 خرداد 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 20 دقیقه

مسابقه طنز كه سوالات مختلف در برنامه مطرح می شود- موضوع: بهداشت پزشكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو