نسخه آرشیو پخش آرشیو

گردش و ورزش آرشیو برنامه ای

جمعه 18 تیر 1400 ساعت: 07:10 | مدت: 1 ساعت 50 دقیقه

ترویج فعالیت های ورزشی گروهی در روزهای تعطیل با هدف ارتقاء سواد حركتی در جامعه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو