نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی رویدادهای سیاسی؛ فلسفه غدیر و پیوند آن با نسل حاضر\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو