نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر اقتصاد(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 4 مرداد 1400 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

اذان مغرب: 20:34 موذن: استاد حسن رضائیان
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو