نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر اقتصاد(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 5 مرداد 1400 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

اذان مغرب: 20:33 موذن: استاد كریم منصوری
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو