نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر اقتصاد(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

اذان مغرب: 20:32 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو