نسخه آرشیو پخش آرشیو

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار) آرشیو برنامه ای

شنبه 2 مرداد 1400 ساعت: 01:50 | مدت: 55 دقیقه

خبرهای اقتصادی با رویكرد فرهنگ و هنر موضوع اصلی این برنامه است

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو