نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر اقتصاد(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

اذان مغرب: 20:35 موذن: آقای علی قاسم آبادی
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو