نسخه آرشیو پخش آرشیو

شب آفتابی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 4 مرداد 1400 ساعت: 22:05 | مدت: 55 دقیقه

بررسی موضوعات مختلف در حوزه كارآفرینی و خود اشتغالی
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو