نسخه آرشیو پخش آرشیو

میدون آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت: 12:05 | مدت: 45 دقیقه

این برنامه برگرفته از طرح میدون شبكه سه سیما می باشد كه بخش مقدماتی و راستی آزمایی استعدادهای كارآفرینی توسط این برنامه رادیوئی تولید می گردد.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو