نسخه آرشیو پخش آرشیو

نام آوران صنعت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت: 17:05 | مدت: 50 دقیقه

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو