نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهاجرت معكوس آرشیو برنامه ای

دوشنبه 4 مرداد 1400 ساعت: 17:05 | مدت: 25 دقیقه

گزارشی مستند از دلایل مهاجرت كارآفرینان و فعالین اقتصادی از روستا به شهر
\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو