نسخه آرشیو پخش آرشیو

گنج پنهان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت: 05:30 | مدت: 25 دقیقه

آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ایجاد امید و انگیزه برای فعالیت در حوزه صنعت و بازرگانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو