نسخه آرشیو پخش آرشیو

روستای ما آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 16:05 | مدت: 25 دقیقه

هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو