نسخه آرشیو پخش آرشیو

ارز و مرز آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 مرداد 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 25 دقیقه

در این برنامه داده ها و مستندات موجود در ارتباط با فرصت های منطقه ای به صورت مجزا و به تفكیك هر كشور توسط كارشناسان و پژوهشگران به بحث گذاشته می شود

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو