نسخه آرشیو پخش آرشیو

كاوش آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 مرداد 1400 ساعت: 18:05 | مدت: 25 دقیقه

بررسی موانع پیش روی شركت های دانش بنیان
كارشناس: علی سیف پور(مدیر عامل شركت تولید كننده لرزه نگار)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو