نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهاجرت معكوس آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 مرداد 1400 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

گزارشی مستند از دلایل مهاجرت كارآفرینان و فعالین اقتصادی از روستا به شهر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو