نسخه آرشیو پخش آرشیو

زنگ اقتصاد(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 مرداد 1400 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

مروری بر مهمترین موضوعات آموزشی كسب و كار
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو