نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایست ده دقیقه(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 مرداد 1400 ساعت: 15:50 | مدت: 10 دقیقه

بررسی قرارداد 25 ساله ایران و چین و حواشی اتفاق افتاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو