نسخه آرشیو پخش آرشیو

قیصریه(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 12:00 | مدت: 50 دقیقه

بحث پیرامون ذائقه های مشتریان در باره كالا ها و خدمات، سیاست های اقتصاد سیاسی به كار گرفته شده توسط دولت در بازار و انتظارات جامعه در نسبت با آن

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو