نسخه آرشیو پخش آرشیو

اقتصاد حوالی فرهنگ آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 01:50 | مدت: 55 دقیقه

خبرهای اقتصادی با رویكرد فرهنگ و هنر موضوع اصلی این برنامه است

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو