نسخه آرشیو پخش آرشیو

آن روی سكه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 مرداد 1400 ساعت: 15:05 | مدت: 10 دقیقه

مزایای خرید كالای ایرانی و پیامدهای مصرف كالای خارجی
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو