نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایست ده دقیقه آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 15:50 | مدت: 10 دقیقه

بررسی قرارداد 25 ساله ایران و چین و حواشی اتفاق افتاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو