نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

بازتاب مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوری در رسانه ها

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو