نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوای عشق آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

صحبت با مداحان و ذاكران اهل بیت و پخش نوحه هایی از آنها \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو