نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 9 شهریور 1400 ساعت: 01:30 | مدت: 10 دقیقه

سخنرانی نخست وزیر مكتبی شهید رجایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو