نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت: 16:45 | مدت: 15 دقیقه

سخنرانی نخست وزیر مكتبی شهید رجایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو