نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت: 12:25 | مدت: 10 دقیقه

سخنرانی نخست وزیر مكتبی شهید رجایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو