نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت: 12:25 | مدت: 10 دقیقه

نخست وزیر مكتبی شهید رجایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو